Dyrektywa unijna a rozporzadzenie

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć zaspokojone przez wszystkie produkty, jakie są dane do zastosowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

symfonia cennikJak ustawić współpracę programów Sage Symfonia Handel?

Dyrektywa Atex została ustalona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest uzależnione z użyciem dowolnego artykułu w zakresach, w których potrafi występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z umowami atex oraz za dostosowanie danego materiału do ostatnich podstaw. Atest atex jest wymagany w przypadku produktów, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wówczas przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unie takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wówczas żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesie, jak duża dawka energii wynikająca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który posiada ważne ryzyko dla działania a zdrowia ludzkiego.