Pyly szkodliwe

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają największe niebezpieczeństwo dla zdrowia tworzących w takim miejscu osób.

Ze powodu na nacisk na poziom zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zajęciem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie samej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najpopularniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach instalacji. Cechą tego rozwiązania jest niewielka skuteczność odpylania, a przeważnie są dawane w wymieszaniu z różnymi odpylaczami. Znacznie szybką skutecznością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.